วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ 2 อัตรา

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดสร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อนุรักษ์นิวาสสถานเดิมของสมเด็จย่าเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ โดยภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบไปด้วยศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค)  บ้านจำลอง พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า รวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมต่างๆตลอดทั้งปี                 ในการนี้อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ กำลังเปิดรับสมัครเจ้าหน้าฝ่ายศิลป์จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ จำนวน 2 อัตรา  มีคุณสมบัติดังนี้ 1.  เพศ ชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 28 ปี 2.  การศึกษา ปวส. . ปริญญาตรี 3.  มีความรู้ทางด้านการออกแบบ และการจัดงาน Event ต่างๆ 4.  ใช้งานโปรแกรม Photoshop , Illustrator ได้เป็นอย่างดี 5.   มีประสบการณ์ทางด้านการทำสื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดงาน Event จะได้รับการพิจารณา       เป็นพิเศษ 6.    มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม