วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คุณอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา ผู้บริหารกลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี.

ในฐานะนักธุรกิจตัวอย่างด้านการใช้พลังงานโดยยึดหลักพอเพียงมาโดยตลอด ล่าสุด    อภิชัย  ล้ำเลิศพงศ์พนา ผู้บริหารกลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี.  จึงได้รับเชิญจาก รศ.จินตนา บุญบงการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจ” ให้นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ฟังกัน       เรียกได้ว่าเป็นการบอกเล่าประสบการณ์เพื่อมอบเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับคนยุคนี้ Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม