วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เปิดสัมมนา “อุตสาหกรรมก้าวไกล ไทยเข้มแข็ง ด้วยอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

             นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 3 ขวา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและเสวนาในหัวข้อ “อุตสาหกรรมก้าวไกล ไทยเข้มแข็ง ด้วยอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เพื่อกำหนดตัวชี้วัด (Indicator) การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยมี นายยงยุทธ ทองสุข รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 3 ซ้าย) นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ที่ 2 ขวา) นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (ที่ 1 ขวา) นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 2 ขวา) และ นายรังษี เหลืองวารินกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม (ที่ 1 ซ้าย) เข้าร่วมเสวนาด้วย ณ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม