วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประชุมเชิงปฏิบัติการ The Road to Manager

กลุ่ม บ. ไอ.ที.ซี. นำโดย  อภิชัย  ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท     ไอ.ที.ซี.  จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “The Road to Manager”  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน โครงการไม้ขีดไฟ ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดความคิด สู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม  และบริบทภาพรวมขององค์กร ให้ดียิ่งขึ้น ณ  สวนนงนุชรีสอร์ท จ.ชลบุรี  เมื่อเร็ว ๆ นี้ Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม